baner mp43

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej.

Miejskie Przedszkole Nr 43 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Libront..
 • E-mail: przedszkole@mp43.pl
 • Telefon: 322427743

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 43 w Rudzie Śląskiej
 • Adres: Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej
  ul. Drozdów 6
  41-705 Ruda Śląska
 • E-mail: przedszkole@mp43.pl
 • Telefon: 322427743

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Drozdów 6.
 • Do wejścia głównego budynku prowadzą schody- brak dostosowania dla osób z niepłnosprawnością ruchową.
 • Wejście do przedszkola nie jest zabezpieczone bramką.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind- korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody odpowienio oznakowane, brak windy osobowej.
 • Toalety są niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Na terenie przedszkola nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Brak przeciwskazań do wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzajacego status psa asystującego i zaświadczeniu o wykonanych wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Budynek nie posiada parkingu.

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki. .

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Zamknij